Warning: Undefined array key "header_sticky_bg_position_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "header_sticky_bg_position_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "header_sticky_bg_size_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "m_nav_modern_bg_position_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "m_nav_modern_bg_position_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "m_nav_modern_bg_size_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "m_nav_header_custom_bg_position_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "m_nav_header_custom_bg_position_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "m_nav_header_custom_bg_size_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "footer_background_image_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "footer_background_position_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "footer_background_position_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "footer_background_image_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "footer_background_image_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "footer_background_size_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1477 Warning: Undefined array key "footer_background_image_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/core/files/css/base.php on line 783 Warning: Undefined array key "footer_background_image_mobile" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/core/files/css/base.php on line 783 Warning: Undefined array key "margin_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/core/files/css/base.php on line 783 Warning: Undefined array key "margin_mobile" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/core/files/css/base.php on line 783 Warning: Undefined array key "padding_tablet" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/core/files/css/base.php on line 783 Warning: Undefined array key "padding_mobile" in /customers/7/3/5/fbcare.nl/httpd.www/wp-content/plugins/elementor/core/files/css/base.php on line 783
Skip links

Algemene voorwaarden FBcare

Algemene voorwaarden FBcare

 • Algemeen

Op wie zijn de algemene voorwaarden van toepassing?
De algemene voorwaarden in deze module(s) zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons vanaf het moment dat u ons aanbod van de te leveren zorg heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op:

 • Cliënten die onder dwang opgenomen zijn. Onder een gedwongen opname wordt verstaan een opname op basis van een inbewaringstelling of rechterlijke machtiging;

De wettelijke regelingen gaan altijd voor op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden in deze module(s) geven niet een complete weergave van de wettelijke regelingen.

 • Zorgplan en zorgdossier

Bij Fbcare zal de wijkverpleegkundige u informeren over de voorgestelde dienstverlening. Indien nodig zullen wij, tijdig overleggen zodat er samen besloten kan worden voor passende zorgverlening en u hierover toestemming kunt verlenen.

 • Wat is het zorgplan?

Het zorgplan is een (digitaal) document welke bij de start van de zorgverlening wordt opgesteld samen met u en eventueel uw mantelzorger. In het zorgplan worden afspraken over de uitvoering van uw en de uitkomsten te staan. Het zorgplan zal zo veel mogelijk aansluiten op uw wensen, behoeften en mogelijkheden. De zorgverlening die wij geven is beperkt tot de indicatie die u heeft. Als u aanvullende zorg wenst, dan kan dit besproken worden. Mogelijk kunnen wij dat bieden tegen extra betaling.

 • Oneens over het zorgplan

Fbcare zal proberen om een overeenstemming te bereiken met betrekking tot het zorgplan. Fbcare houdt bij het vastleggen, de evaluatie of actualisering van het (digitaal) zorgplan zoveel mogelijk rekening met uw wensen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen. Als dat toch niet lukt of als u geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorgverlening/behandeling, dan wordt dat in het (digitaal) zorgplan vermeld. Die onderdelen worden niet uitgevoerd, tenzij dat noodzakelijk is om ernstig nadeel voor u te voorkomen.

 • Wat als Fbcarede afspraken in het zorgplan niet meer kan nakomen?

Als de zorgvraag verandert en wij niet meer de mogelijkheid hebben om de zorg te bieden, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten en gaan wij met u hierover in gesprek.

 • Welke regels gelden er bij het gebruik van het zorgdossier?

Fbcare houdt zich voor het bijhouden en het bewaren van het zorgdossier aan de aangaande wet- en regelgeving. Dit het volgende in:

 • Fbcare houdt een zorgdossier bij in verband met bieden van goede zorgverlening. Fbcare is verantwoordelijk voor uw zorgdossier en zorgen ervoor dat dit veilig bewaard wordt. In uw zorgdossier staat informatie die van belang kan zijn bij het leveren van de zorg. Hierin staat onder andere uw wensen en voorkeuren, medische gegevens en de voortgang van de zorgverlening. Het zorgplan is een onderdeel van het zorgdossier.
 • Voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van twintig jaar vanaf de laatste wijziging in het zorgdossier of langer indien dit nodig is. Na de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.
 • Zolang u cliënt bij ons bent, werken wij via een zorgdossier. Fbcare kan niet werken zonder een cliëntendossier. Op verzoek kunnen hieruit wel onderdelen gecorrigeerd worden, bijvoorbeeld wanneer informatie niet meer relevant is.
 • Uw dossier gebruiken zonder uw toestemming

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw dossier gebruiken zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit wordt alleen gedaan uitsluitend voor zover dit nodig is, voor:

 • Kwaliteitsbewaking- en bevordering van de zorgverlening;
 • Financiële afhandeling en controle.
 • Wanneer vragen wij wel uw toestemming voor het uitwisselen van gegevens uit uw dossier?

Wij hebben uw toestemming nodig voor het uitwisselen van gegevens indien wij informatie willen delen met bijvoorbeeld een apotheek, huisarts of ziekenhuis, welke niet rechtstreeks met u betrokken zijn.

 

 • Wie kan inzage hebben in uw zorgdossier?
 • U zelf kunt (een deel van) het zorgdossier inzien. Hierover kunt u extra informatie opvragen hoe dit in zijn werk gaat. U kunt één gratis kopie krijgen, voor een tweede kopie vragen wij een reële vergoeding op basis van de administratieve kosten.
 • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorgverlening en hun vervangers, kan zonder uw toestemming inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Voor inzage in of een kopie van (een deel van) het zorgdossier door overige mensen hebben wij uw toestemming nodig.
 • Uw vertegenwoordiger kan zonder uw toestemming inzage krijgen voor uw dossier. Dit is mogelijk indien deze informatie noodzakelijk is om, namens u, beslissingen te nemen.
 • Als Fbcare wettelijk verplicht is om inlichtingen of inzage te geven (bijvoorbeeld aan IGJ of de politie), kan zonder uw toestemming van inlichtingen of inzake worden gegeven aan anderen. Wel voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet.
 • Betalingsvoorwaarden
  • Moet u betalen voor de zorgverlening?

Het kan zijn dat u Fbcare moet betalen voor de zorgvelening. Dit kan zijn wanneer deze niet op grond van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet (rechtstreeks) door het zorgkantoor of de zorgverzekeraar aan ons wordt betaald. Daarnaast kan het zijn dat u verplicht bent een wettelijke eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Het CAK bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is. Ook kan het zijn dat de zorg onder het eigen risico van de Zorgverzekeringswet valt.

 

 • Kosten van de zorg

Als u moet betalen voor de zorg die geleverd zal worden, zal u vóór aanvang van de zorg geïnformeerd worden over de mogelijke kosten. Fbcare geeft een indicatie van de mogelijke kosten van de te leveren zorg, dit kan altijd afwijken.

 

 • Betalen van de zorg

Bij het aangaan van de overeenkomst spreken wij af op welke wijze u zult betalen.

 • Aanpassing van de prijzen voor de zorgverlener

Fbcare heeft zijn tarieven vanuit het NZA tarief. Indien dit tarief veranderd zullen de zorgkosten ook veranderen, hierbij kan het zijn dat de (bij)betaling die u levert hiermee ook zal veranderen.

 • Overige afspraken
  • Informatie

Wij spannen ons in dat u voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor u van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst. Verder geven wij u (op onze website of op papier) informatie over:

 • Algemene zaken die bij ons spelen en die voor de zorg belangrijk zijn;
 • Welke aanvullende zorg en eventuele diensten wij bieden en de kosten daarvoor;
 • Hoe u een nieuwe indicatie/verwijzing/machtiging kan krijgen en of wij daarbij kunnen helpen;
 • De mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin u uit hoe u wilt dat er wordt gehandeld als u in een situatie komt waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen;
 • Onze bereikbaarheid bij een noodsituatie;
 • Onze klachtenregeling;
 • Ons privacyreglement;

 

 

 • Welke informatie krijgen wij van u?

Vóór het begin van de zorgverlening verwacht Fbcare dat u:

 • Een naam en bereikbaarheidsgegevens geeft van een contactpersoon, wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigde, die in uw plaats te treden is wanneer u niet meer in staat bent tot het maken of beslissen van eigen keuzes. Ook geeft u ons informatie over een eventuele wilsverklaring;
 • De medewerkers van Fbcare alle belangrijke informatie welke van belang kan zijn voor uw zorgverlening vertelt, waaronder ook dat u zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder.

 

 • Wie kunnen aanwezig zijn bij een (medische) handeling?

Fbcare vindt het belangrijk dat een (medische) handeling in privacy wordt uitgevoerd.  Samen met u proberen wij om dit te doen buiten het zicht en gehoor van anderen. Anderen zijn niet:

 • De zorgverlener die de handeling uitvoert en degene van wie de medewerking noodzakelijk is;
 • Uw vertegenwoordiger, tenzij de zorgverlener vindt dat de aanwezigheid niet past bij de zorgverlening.

Wanneer wij van plan zijn om bij een medische handeling of een gesprek een stagiaire aanwezig te laten zijn, dan vragen wij u daarvoor voorafgaand toestemming.

 

 • Welke verplichtingen heeft u nog meer?
 • U bent in het bezit van een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs voor aanvang van de zorg en gedurende de looptijd;
 • U zorgt ervoor dat er alle noodzakelijke medewerking is, zoals beschreven is in het zorgplan en regelgeving over arbeidsomstandigheden zoals veiligheid en hygiëne;
 • U meldt het indien er schade is wat mogelijk door een werknemer veroorzaakt is;
 • U meldt het indien er een mogelijkheid is om het personeel van Fbcare te schaden, bijvoorbeeld besmettelijke ziektes zoals schurft;
 • U mag zonder onze toestemming geen beeldopnamen maken van andere cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Als u voor privégebruik geluidsopnamen wil maken van een gesprek met een van onze medewerkers, dan meldt u dit voor het gesprek. U mag niet zonder onze toestemming geluidsopnamen van een gesprek met een van onze medewerkers openbaar maken.

 

 • Afspraak verzetten of annuleren

Als het voor u niet mogelijk is om de zorgverlening te ontvangen, vertelt u ons dat zo snel mogelijk en in ieder geval 24 uur van tevoren. Als u niet op tijd de afspraak afzegt, kunnen wij gederfde inkomsten bij u in rekening brengen, tenzij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was op tijd uw afspraak af te zeggen bijvoorbeeld bij een onverwachte opname in het ziekenhuis. Het bedrag dat door ons in rekening kan worden gebracht, is niet hoger dan de door ons misgelopen inkomsten.

 • Klachten

Ook als u tevreden bent over de geleverde zorg, kunt u dat laten weten

 

 • Indien er onvrede is kan er via de website de klachtenregeling geraadpleegd worden. Hierin staat hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze wordt behandeld.

 

 • Einde overeenkomst
  • Beëindiging overeenkomst

De overeenkomst wordt beëindigt wanneer:

 • De periode waarvoor de overeenkomst gesloten verstreken is;
 • Wanneer beide partijen dit willen;
 • Na eenzijdige opzegging van de overeenkomst door Fbcare welke vermeld staat onder ‘Wanneer kan Fbcare de overeenkomst beëindigen’;
 • Na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door u welke vermeld staat onder ‘U beëindigd de zorg’;
 • Op het moment dat u buiten ons werkgebied gaat wonen. Fbcare is verantwoordelijk voor het overdragen van het zorgdossier aan een andere zorgaanbieder;
 • Wanneer het zorgkantoor of de zorgverzekeraar ons niet (meer) betaalt voor de zorgverlening aan u en u ook niet bereid bent voor de zorgverlening te betalen;
 • Bij herhaaldelijk discriminerend, seksueel overschrijdend en agressief gedrag;
 • Bij uw overlijden.

Wanneer Fbcare de overeenkomst beëindigd om één of meer van bovenstaande punten, zullen wij ons best doen om te helpen met zoeken naar een alternatief.

 

 • U beëindigd de zorg

Ten alle tijden kunt u de zorgovereenkomst beëindigen per e-mail of brief.

Home